Психогигиена и неврозы

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Категории

Психиатрия V. Неврозы

НЕВРОЗ НАВЯЗЧИВЫХ СОСТОЯНИЙ

VI. Психосоматические реакции и заболевания

Литература ко всœему курсу

I. Общие представления о медицинской психологии

При изучении медицинской психологии возникают определœенные трудности, которые вызваны отсутствием общих представлений о клинике заболеваний, целостности образа психики больного. В учебных пособиях существует известная терминологическая размытость и путаница в определœении медицинской психологии.

Содержание медицинской психологии, ее место, объем до сих пор по-разному принято понимать специалистами. Общим является то, что медицинская психология рассматривает область, пограничную между медициной и психологией. При этом она изучает проблемы медицины в психологическом аспекте и методами психологии.

В большинстве стран распространено понятие клинической психологии, а не медицинской. В клиническую психологию в США включаются психотерапия, психодиагностика, консультативная психология, психогигиена и реабилитация, некоторые разделы дефектологии, психосоматика. В Польше медицинская психология также принято понимать достаточно широко, в число ее задач включаются диагностика, клинико-восстановительная деятельность, реабилитация инвалидов, психотерапия, психокоррекция, контроль эффективности психокоррекции и психотерапии.

В нашей стране К. К. Платонов рассматривал клиническую психологию как часть медицинской психологии. Клиническая психология, по его мнению, имеет прикладное значение, отвечая потребностям клиники: психиатрической, неврологической, соматической. В медицинскую психологию Платонов включил помимо клинической психологии психогигиену.

Предмет исследования медицинской психологии

По направленности психологических исследований (на выявление общих закономерностей либо на особенности конкретного больного) можно выделить общую и частную медицинскую психологию.

Общая медицинская психология изучает общие вопросы и включает в себя следующие разделы:

  1. Основные закономерности психологии больного человека (критерии нормальной, временно измененной и болезненной психики), психологии врача (медицинского работника), психологии повсœедневного общения больного и врача, психологической атмосферы лечебно-профилактических учреждений.
  2. Психосоматические и соматопсихические взаимовлияния.
  3. Индивидуальность (темперамент, характер, личность), эволюцию и этапы ее постнатального онтогенеза (включая детство, отрочество, юность, зрелость и поздний возраст), аффективно-волевые процессы.
  4. Медицинскую деонтологию, включающую вопросы врачебного долга, этики, врачебной тайны.
  5. Психогигиену (психологию медицинских советов и консультаций, психологию семьи, психогигиену лиц в кризисные периоды их жизни (пубертатный, климактерический). Психологию брака и половой жизни. Психогигиеническое обучение, психотренинг взаимоотношений врача и больного.
  6. Общую психотерапию.

Частная медицинская психология изучает конкретного больного, а именно:

Читайте также

Визначення: кесаревим розтином називають розроджувальну операцію, під час якої плід вилучається через розтин передньої черевної стінки й матки обіч природні пологові шляхи, якщо розродження через останні неможливе або небезпечне (Гентер Г. Г.). При з’ясуванні показань до. [Ознакомиться подробнее.]

Всіх жінок із захворюваннями внутрішніх органів необхідно протягом вагітності госпіталізувати у плановому порядку тричі. Перша планова госпіталізація проводиться у ранні строки вагітності (до 12 тижнів вагітності) для обстеження, уточнення діагнозу та вирішення ги- . [Ознакомиться подробнее.]

Жіноча консультація є структурним підрозділом пологового будинку чи по­ліклініки, який призначений для надання всіх видів амбулаторної акушерської і гінекологічної допомоги. В роботі жіночої консультації відображається основний принцип медицини — єдність. [Ознакомиться подробнее.]

Абортом (від аЬогїш ^^гинути, зганяти) є будь-яке переривання вагітності протягом перших Я тижнів. Розрізняють нереривання вагітності в ранні (до 16 тижнів) і в пізні строки (16 — до т тижнів). Термін «пізній аборт» рекомендують замінити на «несвоєчасні пологи» (раїіиз. [Ознакомиться подробнее.]

Необхідно визначити поняття «післяпологового періоду», його трива­лість, підрозділи за строком. Післяпологовий період (пуерперій) — це 6—8-тиждневий період після розродження жінки, протягом якого репродуктивній тракт повертається до нормального стану, що існував. [Ознакомиться подробнее.]

Приступаючи до вивчення біомеханізму пологів, треба відзначити такі особливості в положенні голівки плода при потиличному передлежанні: 1) положення голівки до початку пологів не індиферентне, а трохи зігну­ те, тобто потилиця і мале тім’ячко нижче за велике; 2). [Ознакомиться подробнее.]

Викладач формулює мету заняття, потім контролює вихідний рівень за­своєння матеріалу. Слід звернути увагу на те, що розрізняють 3 ступені роз­гинальних вставлень: І — так зване передньоголовне вставлення, голівка проходить через поло­говий канал прямим розміром. [Ознакомиться подробнее.]

Планування сім’ї за допомогою сучасних контрацептивних засобів роз­глядається як суттєвий фактор медико-санітарної допомоги, необхідної для забезпечення здоров’я сім’ї. Контрацептивні засоби поділяються на традиційні (механічні — кондоми, вагінальні діафрагми. [Ознакомиться подробнее.]

Акушерські кровотечі можна класифікувати таким чином. 1. Кровотечі в першій половині вагітності (мимовільний аборт, позамат­ кова вагітність, пухирцевий занесок, поліпи, ерозії, рак шийки матки, шийко­ ва вагітність). 2. Кровотечі під час другої половини. [Ознакомиться подробнее.]

З усіх методів дослідження таза найважливіше значення має його вимірювання. Більшість внутрішніх розмірів таза недоступні для вимірювання, тому звичайно вимірюють зовнішні його розміри і за ними приблизно оцінюють розміри і форму малого таза. Вимірювання таза. [Ознакомиться подробнее.]

Использованные источники: medic.oplib.ru

ВАС МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ :

  Астено-депрессивный невроз это

  Предрасположение к неврозу навязчивости

  Симптомы невроза по ночам

  Лечат ли невроз фенибутом

Природа неврозов и психозов

Природа неврозов и психозов

Хотя экзистенциальные конфликты могут развиваться и без невроза, каждый невроз имеет экзистенциальный аспект. Неврозы коренятся в четырех совершенно различных слоях человеческого бытия – физическом, психологическом, социальном и экзистенциальном (духовном). Физиологические основы могут быть конституциональными (включая невропатию и психопатию) и обусловленными (например, шок после травматического переживания). Обусловливающие основания являются, вероятнее всего, ускоряющими факторами. Разные типы неврозов различаются с точки зрения относительной важности каждого из этих четырех измерений.

Ноогенные неврозы. Ноогенный невроз имеет место не в психической, а ноогенной (от греч. «ноос», «нус» – ум как носитель смыслов) сфере человеческого существования. Ноогенные неврозы возникают не из-за конфликтов между влечениями и сознанием, а из-за конфликтов между различными ценностями. Иными словами, они являются результатом нравственных конфликтов или духовных проблем. Значительное место среди таких проблем занимает экзистенциальная фрустрация.

Коллективный невроз. Каждой эпохе присущ свой коллективный невроз, и чтобы справляться с ним, каждая эпоха нуждается в своей собственной психотерапии. Экзистенциальный вакуум – коллективный невроз нашего времени – можно определить как личностную форму нигилизма. Что касается психотерапии, то она не в состоянии будет иметь дело с этим массовым явлением, если будет не свободна от влияния современных нигилистических тенденций в философии. Опасность исходит, прежде всего, от учения о том, что человек является не более чем результатом биологической, психологической и социальной обусловленности, то есть продуктом наследственности и среды. Построенная на них психотерапия отрицает свободу человека, подпитывая и подкрепляя тем самым невротический фатализм. Разумеется, человек – существо конечное, и свобода его ограничена. Это свобода не от обстоятельств, а свобода занимать по отношению к данным обстоятельствам определенную позицию. Для преодоления коллективных неврозов требуется скорее психологическое просвещение и психогигиена, а не психотерапия.

Неврозы. Ноогенные неврозы и коллективные неврозы относятся к неврозам в широком значении термина. В более узком смысле невроз затрагивает преимущественно психическое измерение человека. Невроз не является ноэтическим (умственным) или духовным заболеванием, или же заболеванием человека, касающимся лишь духовности. Психологические комплексы, конфликты, травматические переживания являются скорее проявлениями, чем причинами невроза, который более тесно связан с дефектом развития структуры личности. Тревога есть общий фактор, хотя и не причина невроза; вместе с тем, она поддерживает невротический круг. Базовым элементом является антиципаторная тревога. Транзиторный симптом или минутная неудача в функционировании могут оказаться в центре внимания. Возникает страх рецидива симптома, подкрепляющий этот симптом, формируется невротический круг, который включает предупреждающую тревогу. Существует два основных типа неврозов: тревожный невроз и обсессивный невроз.

Тревожный невроз включает в себя нарушение функционирования вазомоторной системы, нарушение эндокринной функции или конституциональный элемент. Травматические переживания действуют как провоцирующие агенты за счет фокусирования внимания на симптомах. Однако за невротической тревогой кроется экзистенциальная, представляющая собой страх смерти и одновременно страх жизни в целом. Это результат ощущения вины перед жизнью из-за собственного нереализованного потенциала. Этот страх сосредоточивается на конкретном органе тела или концентрируется на конкретной символической ситуации в форме фобии.

Обсессивный невроз включает конституциональный фактор предрасположенности наряду с психогенным фактором. Однако имеется также экзистенциальный фактор, отражающий выбор или решение человека перейти к развернутому обсессивному неврозу. Пациент не несет ответственности за свои навязчивые идеи, но он, безусловно, ответствен за свое отношение к этим идеям. Человек, страдающий обсессивным неврозом, не способен переносить неопределенность, напряжение между тем, что есть, и тем, что должно быть. Его мировоззрение характеризуется стопроцентностью, стремлением к абсолютной определенности в познании и решении. В связи с невозможностью для такого человека достичь в жизни всего желаемого он концентрируется на конкретной области.

Психозы. При неврозах симптомы и этиология носят психологический характер. При психозах этиология физическая, а симптомы психологические. Меланхолия, или эндогенный психоз, также включает психогенные и экзистенциальные аспекты, которые заключаются в свободе формировать свою судьбу и определять собственное психическое отношение к болезни. Следовательно, даже психоз в своей основе представляет собой проверку человека, человеческих качеств психотического пациента. Рядом со свободой психического отношения идет ответственность. Тревога, присутствующая в меланхолии, имеет физиологическую основу, но это не объясняет тревоги или вины, которые вызываются преимущественно страхом смерти и совести, представляя собой способ существования или пережи-вания.

Использованные источники: psy.wikireading.ru

ВАС МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ :

  Невроз нетрадиционная медицина

  Предрасположение к неврозу навязчивости

  Симптомы невроза по ночам

ПСИХОГИГИЕНА

Психогигиена — система специальных мероприятий, имеющих задачей сохранение и укрепление психическо­го здоровья человека.

Психическое здоровье подразумевает и благополучие всего организма. Психогигиенические мероприятия име­ют профилактическое значение не только в отношении психогенных заболеваний, неврозов, психопатий, но и различных соматических заболеваний.

В психогигиене выделяют следующие разделы: 1) воз­растная психогигиена; 2) психогигиена труда и обу­чения; 3) психогигиена быта; 4) психогигиена семьи и половой жизни; 5) психогигиена коллективной жизни.

Забота о психическом здоровье ребенка должна на­чаться с внутриутробного периода. В дальнейшем важ­ное значение приобретают правильный режим, кормле­ние, выработка привычек, положительные примеры, при­витие чувства ответственности, дисциплины, установок на труд, чувства товарищества. В школьные годы необ­ходимо учитывать нагрузки и перегрузки. В период по­лового созревания серьезного психогигиенического под­хода требуют вопросы выбора профессии, а также вопро­сы, связанные с сексуальной жизнью. В этом же возрасте большое значение имеет разъяснительная работа о вреде курения, алкоголя. Важны просвещение подростков в начале жизненного пути по вопросам пола и любви, вы­бор пути в жизни, оценка окружающего и др.

Своеобразные психогигиенические проблемы возника­ют в пожилом и старческом возрасте. Они связаны с из­менением привычного стереотипа, адаптацией пожилых лиц к новому социальному положению, зависимости от окружающих. Для здоровья пожилого человека важно правильное отношение к нему детей.

Психогигиена труда и обучения.

Нужно различать общие и частные (специальные) воп­росы. Например, если профессия соответствует интере­сам и подготовке человека, то труд — источник радости, удовлетворения, психического здоровья. Большое психо­гигиеническое значение имеет система правильных отно­шений внутри коллектива. Нормальный ритм учебного процесса, удовлетворение результатами своего труда, по­стоянное повышение профессионального уровня — важ­ные факторы, позволяющие человеку испытывать удов­летворение и радость от своей учебы и работы.

Необходимо изучать и, пользуясь научно обоснован­ными данными, улучшать гигиенические и психогигие­нические условия людей, работающих в различных от­раслях и различных условиях труда. Эти вопросы разра­батываются представителями эргономики, особой науч­ной дисциплины о труде, объединяющей данные психо­логии, физиологии, анатомии, гигиены, педагогики и дру­гих областей знания о человеке.

Проблема сенсорного голода (недостаточность впе­чатлений, воздействий извне) особенно привлекает вни­мание представителей космической психологии и меди­цины. Развитие техники ставит перед психологией труда ряд новых проблем, которые должны решаться в тесной связи с новым разделом психологии — инженерной пси­хологией. При решении вопросов НОТ необходимо в пол­ной мере учитывать единство интересов производства и работающего человека.

Одним из важных разделов психогигиены труда явля­ется гигиена интеллектуального труда. Здесь большое значение имеет разработка дифференцированных гигие­нических норм умственного труда для людей различных возрастов. Подлежит дальнейшему изучению вопрос об активном отдыхе, построенном в соответствии с условия­ми труда отдыхающего человека. Для работников ум­ственного труда отдых целесообразно сочетать со спортом, посильным физическим трудом, прогулками.

Прежде всего, это вопросы взаимоотношений людей в быту. В ряде случаев в конфликтах могут участво­вать лица, страдающие невротическими расстройства­ми, психопатией, психически больные люди. Лечение и госпитализация таких людей — важное психогигиени­ческое мероприятие. Борьба с алкоголизмом и нарко­манией составляет одну из задач общественной психо­гигиены.

Серьезной проблемой психогигиены становится изу­чение влияния на организм человека телевидения, радио и других средств массовой информации.

Психогигиена семьи и сексуальной жизни.

Любовь, дружба и взаимное уважение друг к другу старших членов семьи, справедливость в отношении млад­ших, общность взглядов и интересов семьи, необходимая уступчивость в их взаимоотношениях — все это содей­ствует созданию счастливой семьи, обеспечивает правиль­ное воспитание детей. Неврозы особенно часто развива­ются в неблагополучных семьях.

В психогигиеническом аспекте брака важен возраст вступления в брак. Важно, чтобы до брака было доста­точно времени, чтобы будущие супруги лучше узнали друг друга, особенности характера и привычек. Лица, решив­шие вступить в брак, должны знать о наследственности своего избранника. Существует немало болезней, переда­ющихся по наследству.

Одна из важнейших задач психогигиены — помощь в создании гармоничной половой жизни. Нарушения в этой области часто являются источником многих психических травм и нервных расстройств. Неправильно построенная половая жизнь делается нередко мучительной тайной че­ловека, источником внутренних и внешних конфликтов. Именно на почве отклонений в половой жизни и неуме­нии видеть ее эстетическую сторону часто возникают та­кие расстройства половой функции, как половая слабость у мужчин и фригидность у женщин. Надо отметить, что половая распущенность тесно связана не только с общи­ми чертами характера человека, но и с общим мораль­ным обликом личности. Доминирующее значение поло­вой жизни у отдельных людей следует считать призна­ком патологического развития личности.

Медицинским работникам нужно расширять психоте­рапевтическую помощь при психогенных и непсихоген­ных нарушениях половой функции, при патологических отклонениях от нормального полового развития и удов­летворения полового влечения.

Психогигиена коллективной жизни.

Взаимоотношения людей в семье, производственной бригаде, школьном классе, в общежитии, и в других ка­ких-либо коллективах ставят вопрос о теснейшей взаи­мосвязи интересов человека с интересами окружающих. Как показал ряд исследований, при комплектовании трудовых коллективов, таких как бригады, команды, экспедиции и т.д. необходим учет взаимной совместимос­ти участников по особенностям личности, иногда по воз­расту, идейной направленности и др. Это сложные воп­росы, которые каждый раз должны решаться в зависи­мости от стоящей задачи, от условий работы и многих других моментов. Особенно остро этот вопрос поднимает­ся при отборе лиц, вынужденных жить в условиях изо­ляции (космические полеты, зимовки и т.п.).

Большая роль, помимо психологов и психиатров, дол­жна отводиться и медицинским работникам многих спе­циальностей и, в частности, средним медицинским ра­ботникам.

Человеческая психика, формы человеческих взаимоот­ношений, тем более в современном обществе многообразны. П оэтому внутри общей гигиены и сформировался специаль­ный ее раздел, который получил название психогигиены.

Психогигиеной называют науку об обеспечении, со­хранении и поддержании психического здоровья, иными словами, систему мероприятий, направленных на сохра­нение и укрепление психического здоровья человека.

Психогигиена со времени ее зарождения была постоянно и непосредственно связана с психопрофилактикой, с пре­дупреждением возникновения, формирования и развития психических болезней.

Со времени зарождения психогигиена связана не толь­ко с психопрофилактикой, но и с психотерапией. По­скольку психотерапия содержит многие приемы и мето­ды, способствующие как лечению возникших заболева­ний, так и коррекции нормальных качеств индивидуаль- яости, нормальных качеств личности. Тесно сосуществуя с психопрофилактикой и психотерапией, непосредственно вытекая из общей гигиены, психогигиена представляет собой самостоятельный раздел медицинской науки со сво­ими целями, задачами и приемами исследования.

Разнообразие в понимании сущности психогигиены в настоящее время определяется в первую очередь осо­бенностями методологических взглядов тех или иных ее представителей.

Можно следующим образом классифицировать аспек­ты психогигиены.

Психогигиена детства. Детство сопровождается по­следовательным усложнением впечатлительности ребенка. Значение впечатлений, роль которых сохраняется всю жизнь, особенно наглядно прослеживается до 12-14-летнего возра­ста. В этот период детства ребенок живет главным образом впечатлениями, а психическая деятельность его формируется в первую очередь на основе впечатлений объектов и явле­ний непосредственной деятельности. В отличие от этого подросток, начиная с 12-14-летнего возраста, строит свои суждения и умозаключения уже на основе не только непос­редственных впечатлений действительности, но и пересоче- тании образов непосредственных впечатлений с образами памятных представлений. В связи с этим субъективное опе­рирование такими образами, рефлексия становятся более типичными для подростка и юноши, чем, в частности, и отличается их психика от психики ребенка.

Психогигиена детства строится на особенных каче­ствах психики ребенка и обеспечивает гармонию фор­мирования его психики.

Психогигиена игровой деятельности ребенка. Главная особенность деятельности ребенка сводится к тому, что она проявляется всегда в играх. Ни в каком возрасте игра не имеет такого значения для формирования психики, как в детском. Правильная последовательно усложняющая орга­низация игровой деятельности ребенка — это залог более последовательного и строгого формирования психики.

Психогигиена воспитания. Формирование психики ребенка направляется не стихийно, не просто пересоче- танием переживаемых им непосредственных жизненных ситуаций. Такое формирование обеспечивается истори­чески сложившимися системами воспитания, которые в большей или меньшей степени используются в воспи­тательном потенциале семьи. Повседневная практическая жизнь, обилие человеческих индивидуальностей, возмож­ности возникновения аномалий в формировании психики свидетельствуют о том, что воспитание ребенка не может быть неорганизованным, оно направляется семьей и вос­питателями учреждений и основывается на принципе последовательности, поэтапности.

Воспитание — действенное орудие в формировании гармонической личности, в формировании психического здоровья при строгом учете всех достижений психоги­гиены воспитания.

Психогигиена обучения. Воспитание представляет со­бой непрерывный процесс, который уже на ранних эта­пах жизни ребенка включает элементы обучения. Одна­ко с началом посещения школы ребенком главным вос­питателем его становится уже вся система обучения. Пос­леднее не только обогащает объем его знаний и навы­ков, но, что более важно, правильно организованная система обучения оздоровляет психику, обеспечивает ее гармонию. Наоборот, дефекты обучения могут легко ска­заться на надломе отдельных еще не развитых элемен­тов психики ребенка, могут облегчить ретардацию или акселерацию развития отдельных элементов ее и, следо­вательно, привести к формированию аномальных черт личности.

Психогигиена обучения — один из ведущих и существенных разделов психогигиены, обеспечивающих в особенно ранимом и подверженном разнообразным вли­яниям подростковом возрасте сохранность формирова­ния психики.

Психогигиена полового чувства. Сравнительно-возра­стное рассмотрение психогигиены заставляет разграни­чить раздел психогигиены половой жизни на две части: на психогигиену полового чувстза и собственно психо­гигиену половой жизни. Известно, что именно в подро­стковом возрасте, в пубертатном периоде развития ор­ганизма ребенка, появляются первые, вначале нередко «неясные чувства» происходящих в организме измене­ний в связи с половым созреванием и началом половой зрелости. А у девочек этот период сопровождается иног­да неожиданным для них появлением менструаций с вы­текающими из этого психологическими последствиями. Начинающиеся у подростка сложные биологические из­менения всегда сказываются на оценке им действительно­сти, семьи, коллектива, общества. Жизненная практика свидетельствует о том, что все эти изменения протекают значительно менее болезненно и не нарушают гармонии формирующейся психики подростка, если последний ра­зумно подготовлен к их началу, если ему оказана по­мощь со стороны взрослых, если его мироощущение кор­ригируется по мере возникновения у него этих неосоз­нанных и непонятных в самом начале чувств.

Психогигиена полового чувства с одной стороны, ис­следует, а с другой — разрабатывает мероприятия, направленные на поддержание формирующейся гармо­нии психики в пубертатном периоде развития ребенка.

Психогигиена юношества. Юношеский возраст по си­стематике возрастов разными исследователями не всегда четко отграничивается от подросткового. Однако его от­личают определенные особенности по сравнению с подро­стковым (отрочеством). Юношество — это переход к эта­пу формирования общественного сознания, общественно­го самосознания. Это переход к пониманию того, что лю­бой элемент деятельности индивидуума, что любое ка­чество, свойственное ему, не является уделом жизни и деятельности самого индивидуума, а порождается его кол­лективной, его общественной деятельностью, его об­щественной принадлежностью. Юношеский возраст (17­21 год), в отличие от отрочества, это период, когда чело­век выходит в сферу самостоятельной жизни, самостоя­тельной деятельности. Это период, когда человек впер­вые приобретает права гражданства, приобретает каче­ства полноценного члена общества, это период, когда че­ловек впервые начинает отрываться от семьи, от сложив­шихся традиций в ней и формировать новое мировоззре­ние, представление о семье, а позднее и новую семью. Все эти особенности нуждаются в специфической коррекции, специфическом управлении ими для сохранения и под­держания наиболее передовых, наиболее совершенных, наиболее гармоничных качеств психики будущего.

Психогигиена брака. Современные данные статистики свидетельствует о том, что в последние десятилетия в Роосии и в ряде европейских стран значительно увеличи­лось число разводов, что неудачно сложившийся брак играет большую роль в возникновении алкоголизма, пре­ступности и др. Известно, что дети, воспитываемые в неполных семьях одним родителем, находятся в слож­ных обстоятельствах, которые часто отрицательно ска­зываются на их формирующейся психике. Многие факты показывают, что возникновение целого ряда погранич­ных форм патологии в неполных семьях имеет место зна­чительно чаще, чем в гармоничных семьях. Существует настоятельная необходимость правильной подготовки к браку, созданию условий гармоничных браков, разработ­ки системы мероприятий, направленных на упрочение гармонии сохраняющейся семьи.

Детальныемеры психогигиены практически совпада­ют с конкретными формами психопрофилактики приме­нительно к тем или иным жизненным обстоятельствам и возрастным периодам.

Использованные источники: bib.social

ВАС МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ :

  Срыв и невроз

  Предрасположение к неврозу навязчивости

  Симптомы невроза по ночам

Психогигиена и профилактика неврозов

Школьный невроз мешает учиться умным и способным ,морально убивает тревожных и ответственных,ставит крест на детях со средними способностями.

Школьный невроз –это устойчивый дискомфорт, привычный стресс,связанный с отношением к школе , это постоянная тревога, устойчивые страхи, тихая паника ужас, который испытывает школьник

Показатели: Конфликт с учителям, нет контакта с педагогам, учитель придирается, не хочет идти в школу и тд

Невроз у ребенка – распространенная проблема, с которой часто сталкиваются родители и педагоги. Нервность может сопровождаться множеством симптомов: раздражительностью, капризностью, беспокойным сном, невропатией, неврозом. Нервным ребенок может быть от рождения, а может стать таким впоследствии.

О школьном неврозе говорят, когда у ребенка наблюдаются неосознанные тревожные симптомы и страхи, связанные с посещением школы. Это сопровождается соматическими симптомами: рвотой, тошнотой, головной болью, которые развиваются перед посещением занятий.

Зачастую педагоги не осознают всей силы негативного воздействия, которое оказывается на психику детей, когда на них кричат, обращаются нетактично, используют назидательную интонацию. Между тем, доказано, что спокойный тон наиболее эффективен при общении.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ Невроз может развиться под влиянием биологических, филогенетических, психологических факторов. После рождения человек долгое время находится в состоянии беспомощности и зависимости, которое тесно связано со страхами. Из этого развивается потребность в любви, которая сопровождает людей на протяжении всей жизни.

Невроз проявляется в условиях формирования личности, а на этот процесс оказывает влияние масса факторов:

1. Следует выделить ситуацию, когда ребенок в семье один, а также изоляцию ребенка при наличии других детей.

2.Родители и дети могут быть несовместимы друг с другом с психологической точки зрения, это может провоцировать постоянные конфликты.

3. Нездоровая психологическая обстановка возникает, когда наблюдается доминирование одного из взрослых или подмена классических семейных ролей.

4.Также на развитии заболевания может сказаться низкая продуктивность совместной деятельности и изолированность семьи от общества.

Социально-культурные Связаны с быстрым темпом жизни и нехваткой времени, обесценивание межличностных отношений, невозможностью полноценно отдохнуть.

Социально-экономические Неудовлетворительные условия проживания, необходимости в раннем выходе матери на работу после родов, занятость взрослых.

Использованные источники: freedocs.xyz

ВАС МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ :

  Предрасположение к неврозу навязчивости

  Симптомы невроза по ночам

  Ладошки невроз

  Невроз признак шизофрении

Психопрофилактика и психогигиена – защитят от стрессов и тяжелых нервно-психических нагрузок

Влияние социальных, биологических и экологических факторов на психическое состояние человека трудно переоценить. В наше время разрабатываются различные методики предупреждения перехода начинающихся (пограничных) состояний в выраженную патологию, помощи людям, оказавшихся в экстремальных условиях, работающих с высокими нервно-психическими нагрузками и так далее.

Что такое психопрофилактика и психогигиена

Психопрофилактика – это раздел общей профилактики, включающая комплекс мероприятий, обеспечивающих психическое здоровье, предупреждение возникновения и распространение психических заболеваний Психические заболевания — стыдно ли обращаться за помощью? , переход их в хроническую форму, а также реабилитацию психических больных. Главной целью психопрофилактики является предупреждение психических расстройств.

Психогигиена – это раздел общей гигиены, в задачи которого входит изучение влияния окружающей (природной и социальной) среды на психическое состояние человека, разработка и осуществление мероприятий, связанных с сохранением и укреплением нормального психического состояния человека. Главной целью психогигиены является организация надлежащей природной и социальной среды для поддержания психического здоровья.

Психопрофилактика и психогигиена представляют собой два вида одной и той же деятельности, но для удобства с практической точки зрения их задачи разделяют на две самостоятельные части. Эти понятия можно разграничить только относительно, так как сохранение и укрепление нормального психического состояния человека невозможно без профилактики психических заболеваний.

Основные проблемы психопрофилактики

Нервно-психические заболевания в подавляющем большинстве случаев тесно связаны с влияниями социальной среды. Даже психические заболевания, имеющие наследственный характер, по-разному появляются в различных социальных условиях, а иногда и вообще никак не проявляются.

К особенно тяжелым социальным условиям относятся войны, экономические кризисы, банкротство, низкая культура, чрезмерные требования, которые предъявляют к человеку на работе или к ребенку в школе. Имеют значение и различные злоупотребления (алкоголем, наркотиками, психотропными средствами), а также такие заболевания, как сифилис Сифилис — наказание Венеры , туберкулез Туберкулез — полное выздоровление не гарантировано , различные половые извращения и так далее.

Современное общество предъявляет повышенные требования к состоянию нервно-психического здоровья человека. Состояние нервной устойчивости по отношению к различным воздействиям сегодня является одним из основных требований при приеме на работу, особенно связанную с нервно-психическими нагрузками.

Все это создает предпосылки для развития неврозов и психических заболеваний. Но человек – это существо социальное и он имеет неограниченные возможности для адаптации в обществе. Одной из задач психопрофилактики является оказание помощи человеку в социальной адаптации.

Основные проблемы психогигиены

Основными проблемами психогигиены являются отрицательные влияния природной и социальной среды на человека. Задачей психогигиены является максимальное устранение таких влияний. Так, психогигиенические мероприятия, внедряемы в различные сферы человеческой деятельности, позволяют значительно улучшить и показатели его деятельности, в том числе производительность труда.

Большое значение имеет психологический климат в коллективе, создание комфортных условий для работников, различные виды нервно-психических разгрузок, снижение травматизма на работе.

Психогении как результат воздействия внешней среды на человека

Психические нагрузки и стрессы – это основная причина нарушений психического здоровья человека. Под воздействием психических травм и тяжелых нервно-психических нагрузок могут развиваться психогении, которые делятся на неврозы и реактивные психозы.

Невроз – это функциональное нарушение центральной нервной системы, которое при изменении внешних условий и после лечения может быть полностью излечено. При неврозе человек прекрасно понимает, что с ним происходит, но преодолеть это состояние не может. В то же время длительное протекание невроза значительно снижает работоспособность и качество жизни человека. Неврозы требуют изменения внешней обстановки и иногда длительного лечения с применением психотерапевтических методик в амбулаторных условиях.

Реактивные психозы – это временные обратимые расстройства психики Расстройства психики — когда жизнь не в радость , возникшие в результате сильного стресса. При психозе человек не понимает, что с ним происходит, так как это состояние часто сопровождается различными изменениями сознания, бредом и галлюцинациями. Эти состояния полностью «выбивают» человека из социальной среды и подлежат лечению в стационаре с применением психотропных лекарственных препаратов.

Психогигиена и психопрофилактика – это отрасли медицины, основные задачи которых – создание условий, предупреждающих психические заболевания, и реабилитация психически больных.

Использованные источники: www.womenhealthnet.ru